Polityka prywatności

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo.
Wejście w życie, z dniem 25.05.2018, unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wywołało zmiany w przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Administratorem Państwa danych jest firma Autpolmozbyt Sp. z o.o.
05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 47.
W sprawie kwestii związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Kępka Stefania pod numerem tel. 48 664 35 51
Jako administrator odpowiedzialni jesteśmy za ich właściwe wykorzystywanie i przetwarzanie, zgodne z umową i obowiązującymi przepisami.
Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych.
1. Zawarcie i realizacja umów zakupu i sprzedaży oraz realizacja usług (podstawa prawna: art.6 ust.1b RODO)
2. Wypełnianie obowiązków prawnych leżących po stronie administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, to znaczy wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO).

3. Tworzenie na wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk, w ramach uzasadnionego interesu administratora oraz prowadzenie działań marketingowych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO)
4. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów i wzajemnych zobowiązań (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.f RODO).
5. Archiwizowanie zgodnie z istniejącymi przepisami i zobowiązaniami.
6. Prowadzenie działań związanych z rekrutacją i zapewnieniem bezpieczeństwa danych osób już zatrudnionych.
7. Weryfikacja wiarygodności płatniczej i biznesowej przy przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu form współpracy. Dotyczyć to będzie danych uzyskanych i z innych źródeł. Podstawa prawna: art.6 ust.1b RODO).
Udostępnianie Państwa danych.
Państwa dane przekazujemy:
1. Podmiotom, z którymi mamy zawarte stosowne umowy i które działają w naszym imieniu, takim jak firmy informatyczne współpracujące z nami, które opiekują się naszymi systemami i oprogramowaniem, firmy kooperujące przy realizacji zleceń i dostaw. Firmy kurierskie, banki oraz inne oferujące usługi księgowe, podatkowe czy prawne, w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
2. Innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa prawa.
1. Żądanie dostępu do danych w celu ich sprostowania
2. Żądanie uzupełnienia niekompletnych danych.
3. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie.
4. Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania.
5. Przeniesienie danych osobowych
6. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Pozostałe informacje.
1. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
2. Nie planujemy przekazywać i do tej pory nie przekazywaliśmy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

3. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody będzie musiało określać cel, w którym będziemy te dane przetwarzać.
4. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług. Obowiązuje do jej odwołania.
5. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prezes Zarządu
Jerzy Januszewski